Brak zwolnienia z podatku leśnego dla lasów ochronnych

Znowelizowany art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym likwiduje obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki będą podlegały nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Nadal utrzymano jednak przywilej ulgi podatkowej jaką mogą zastosować samorządy gminne.

Wg ustawy o podatku leśnym Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, (Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprecyzowano także pojęcie lasu:

Art. 1. 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Prace, związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów, na rok 2015 – zakończone

W tym roku zakończyliśmy wszystkie duże prace związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów.

Zapraszamy do składania zapytań na prace.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Prace w 2015 r.

Trwają prace urządzeniowe w powiatach:

– TATRZAŃSKIM

– LIMANOWSKIM

– BOCHEŃSKIM

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PRACE URZĄDZENIOWE NA ROK 2014 ZAKOŃCZONE

WSZYSTKIE UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASÓW Z ROKU 2014  OCZEKUJĄ NA ZATWIERDZENIE PRZEZ STAROSTÓW.

PRACE URZĄDZENIOWE ZA ROK 2014 UWAŻAMY ZA ZAKOŃCZONE.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASÓW Z POWIATU BOCHEŃSKIEGO – ZAKOŃCZONO PRACE

WSZYSTKIE UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASÓW Z TERENU GMIN RZEZAWA, TRZCIANA I WYBRANYCH OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ŁAPANOWA PRZEKAZANE ZOSTAŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO I OCZEKUJĄ NA ZATWIERDZENIE PRZEZ STAROSTĘ.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Podatek leśny

Podstawą podatku leśnego nie jest już uproszczony plan urządzenia lasu (art 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym). Opłata czy też jej brak wynika bezpośrednio z oświadczenia składanego przez właściciela lasu.

Pomimo brzmienia art 21 ust 4 ustawy o lasach „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.”

Jak wyliczamy podatek leśny?

Podatek leśny za 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 21 października 2013 r.ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m3.

Tak więc podatek leśny w 2014 r. za 1 ha wyniesie 37,63 zł

Pamiętać należy również o tym, że wg Art 4 ust. 5 rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Fragmenty ustawy:

USTAWA
z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682

link do ISAP

z art 6 ust 2 – o oświadczeniach

” Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podat-kowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o la-sach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.”

z art  7 – zwolnienie od podatku leśnego

„Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.
2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
1) uczelnie;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświa-tową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Na-uk;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyzna-
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73.
©Kancelaria Sejmu s. 5/5
2013-08-13
nia statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłą-czeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów nie-będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-nych lub zakłady aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze;
6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania dzia-łalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zaję-tych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmioto-we niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednost-kom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-dzenia, zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.
6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

REFERENCJE

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Podpisana została umowa na wykonania  Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów ( UPUL ) dla powiatu Bocheńskiego.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PRACE ZA ROK 2013 ZAKOŃCZONE

WSZYSTKIE PROJEKTY UPROSZCONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW NA LATA 2014-2023 PRZEKAZANE ZOSTAŁY DO ZAMAWIAJĄCYCH I OCZEKUJĄ NA ZATWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWYCH STAROSTÓW.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyłożenia do publicznego wglądu SP Częstochowa GM Starcza

Od dnia 20.08.2013, na okres 60 dni do publicznego wglądu zostaną wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów w Urzędzie GminyStarcza.

Wnioski i zastrzeżenia do projektór UPUL  można składać przez 30 dni od daty wyłożenia tj do dnia 20 września 2013 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Szablon wniosków i zastrzeżeń dostępny w miejscach wyłożenia projektów UPUL

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj