Narada Techniczno-Gospodarcza w Olsztynie dotycząca Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

W dniu 07.06.2017 r w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) związana z opracowaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla gmin Barczewo, Biskupiec, Dywity, Kolno i jednego obrębu gminy Stawiguda. Goście dopisali.

Poniżej więcej informacji:
www.powiat-olsztynski.pl/rozmawiali-o-lasach
www.powiat-olsztynski.pl/wykonanie-prac-taksacyjnych-informacja-3
www.powiat-olsztynski.pl/prace-obsewacyjno-pomioarowe-w-lasach

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach (znak:ZU.6007.2.2016) dostępne jest pod poniższym linkiem:

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Źródło: bip.lasy.gov.pl

Brak zwolnienia z podatku leśnego dla lasów ochronnych

Znowelizowany art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym likwiduje obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki będą podlegały nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Nadal utrzymano jednak przywilej ulgi podatkowej jaką mogą zastosować samorządy gminne.

Wg ustawy o podatku leśnym Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, (Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprecyzowano także pojęcie lasu:

Art. 1. 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek leśny

Podstawą podatku leśnego nie jest już uproszczony plan urządzenia lasu (art 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym). Opłata czy też jej brak wynika bezpośrednio z oświadczenia składanego przez właściciela lasu.

Pomimo brzmienia art 21 ust 4 ustawy o lasach „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.”Więcej…

Prace za rok 2013 zakończone

Wszystkie projekty Uproszczonych Planów Urządzenia lasów na lata 2014-2023 przekazane zostały do zamawiających i oczekują na zatwierdzenie przez właściwych starostów.