Podatek leśny

Podstawą podatku leśnego nie jest już uproszczony plan urządzenia lasu (art 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym). Opłata czy też jej brak wynika bezpośrednio z oświadczenia składanego przez właściciela lasu.

Pomimo brzmienia art 21 ust 4 ustawy o lasach „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.”Więcej…