Brak zwolnienia z podatku leśnego dla lasów ochronnych

Znowelizowany art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym likwiduje obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki będą podlegały nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Nadal utrzymano jednak przywilej ulgi podatkowej jaką mogą zastosować samorządy gminne.

Wg ustawy o podatku leśnym Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, (Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Sprecyzowano także pojęcie lasu:

Art. 1. 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.