Podatek leśny

Podstawą podatku leśnego nie jest już uproszczony plan urządzenia lasu (art 6 ust 2 ustawy o podatku leśnym). Opłata czy też jej brak wynika bezpośrednio z oświadczenia składanego przez właściciela lasu.

Pomimo brzmienia art 21 ust 4 ustawy o lasach „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.”

Jak wyliczamy podatek leśny?

Podatek leśny za 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 21 października 2013 r.ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m3.

Tak więc podatek leśny w 2014 r. za 1 ha wyniesie 37,63 zł

Pamiętać należy również o tym, że wg Art 4 ust. 5 rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Fragmenty ustawy

USTAWA
z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682

Link do ISAP

z art 6 ust 2 – o oświadczeniach:

Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podat-kowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o la-sach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.

z art  7 – zwolnienie od podatku leśnego:

Art. 7.

 1. Zwalnia się od podatku leśnego:
  1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
  2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
  3. użytki ekologiczne.
 2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
  1. uczelnie;
  2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
  3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  4. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 2) ), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
  5. instytuty badawcze;
  6. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
 3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.
 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.
 6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).